Regulamin rozgrywek

REGULAMIN ROZGRYWEK

Sprawy organizacyjne

 • Organizatorem „DUALTECH WISŁA CUP” jest Klub Sportowy Wisła Dziecinów.
 • Każda drużyna zobowiązana jest do dostarczenia listy zawodników przed turniejem.
 • Celem turnieju jest integracja i popularyzacja aktywnej formy wypoczynku.
 • Kontakt do organizatorów:

– turniej@wisladziecinow.pl

– 505 089 337
Zadania organizatora:

 • opracowuje terminarz rozgrywek,
 • weryfikuje wyniki spotkań,
 • rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek,
 • prowadzi ewidencję zawodników oraz statystykę rozgrywek.

  Terminy i miejsce rozgrywania spotkań

 • Turniej rozpocznie się o godzinie 8.00, 16 grudnia 2018 roku. Mecze będą rozgrywane na hali sportowej w Karczewie, ul. Bohaterów Westerplatte
 • Terminarz turnieju jest ustalany przez organizatorów i dostępny jest na stronie wisladziecinow.pl
 • Po otrzymaniu wpłat zostanie rozlosowany układ drużyn w grupach oraz ustalony terminarz. Grupy i terminarz zostanie umieszczony w Internecie.

Zgłoszenie drużyny do rozgrywek
Do turnieju „DUALTECH WISŁA CUP” zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią w terminie ustalonym przez organizatora regulaminowe formalności takie jak:

 1. a) zgłoszenie zespołu poprzez formularz dostępny na stronie internetowej http://turniej.dualtech.pl/index.php/zglos-druzynektóre powinno zawierać:
 • dokładną nazwę drużyny,
 • imię oraz nazwisko kapitana/ przedstawiciela drużyny uprawnionego do podejmowania decyzji techniczno-organizacyjnych wraz z danymi kontaktowymi tj. nr. telefonu i adresem mailowym.
 1. b) Opłatę wpisową w wysokości 250 zł płatne jednorazowo na konto podane na końcu regulaminu.

Zgłoszenia zawodników do gry

 • Na listę startową można wpisać maksymalnie 12 zawodników.
 • W przypadku zawodników niepełnoletnich, którzy nie mają ukończone 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na grę.
 • Lista startowa zawodników nie może być zmieniana w czasie trwania turnieju.
 • W przypadku stwierdzenia faktu gry zawodnika nieuprawnionego (nie zgłoszonego do zespołu lub zawodnika, który powinien pauzować za czerwone kartki) drużyna, w której zaistniała taka sytuacja zostanie ukarana walkowerem, natomiast zawodnik nie będzie mógł już grać w swoim zespole do końca turnieju.
 • Zgłaszanie skarg co do przebiegu meczu i uprawnień zawodnika jest możliwe tylko w czasie meczu lub maksymalnie do rozpoczęcia następnego meczu. Później skargi nie będą rozpatrywane.

Przepisy i zasady gry

 • W grupach A, B, C i D drużyny rozgrywają spotkania systemem ,,każdy z każdym”.
 • Z każdej grupy do dalszej części rozgrywek przechodzą dwie najwyżej sklasyfikowane drużyny. W dalszej części turnieju mecze rozgrywane będą systemem pucharowym.
 • Punktacja meczowa:
 • zwycięstwo – 3 pkt.
 • remis – 1 pkt.
 • porażka – 0 pkt
 • W systemie pucharowym, w przypadku remisu, o wygranej decyduje seria 3 rzutów karnych. Jeżeli 3 kolejki nie wystarczą to karne są wykonywane do momentu przewagi jednej drużyny dwoma bramkami. Zawodnicy mogą tylko raz wykonywać rzut karny, a w przypadku wyczerpania zawodników, kolejka zaczyna się od nowa.
 • O kolejności miejsc w końcowej tabeli decyduje kolejno:
 • większa ilość zdobytych punktów,
 • ilość zdobytych punktów w bezpośrednim pojedynku (gdy więcej niż dwie drużyny mają tą samą ilość punktów sporządza się tzw. „małą tabelę” w której o kolejności decydują: 1. lepsza różnica zdobytych bramek, 2.większa ilość zdobytych bramek.)
 • lepsza różnica bramek
 • większa ilość zdobytych bramek.
 • W turnieju mogą brać udział drużyny minimum 5-osobowe (4 graczy w polu + bramkarz).
 • Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku (minimum 4 zawodników) do gry najpóźniej 5 min. po terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec meczu, oznaczający walkower 3:0 a korzyść drużyny będącej na boisku
 • Prawo zwracania się do sędziego w sposób taktowny, w sprawach dotyczących zawodów, przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny. Na ewentualne pytanie kapitana drużyny sędzia udziela zwięzłej i jednoznacznej odpowiedzi nie dopuszczając do polemiki.

Mecze

 • Mecz grupowy trwa 10 minut i jest rozgrywany bez zmiany stron i bez przerw.
 • Mecze ćwierćfinałowe i półfinałowe trwają po 15 minut i są rozgrywane bez zmiany stron i bez przerw.
 • Mecz o 3 miejsce oraz mecz o 1 miejsce będą trwały 15 minut, bez zmiany stron
 • Mierzenie czasu gry przez sędziego rozpoczyna się z chwilą prawidłowego wprowadzenia piłki do gry przy rozpoczęciu meczu.
 • Do prowadzenia zawodów uprawniony jest sędzia wyznaczony przez organizatorów.
 • Podczas meczu sędzia może według własnej interpretacji nakładać następujące kary:
 • żółta kartka (2 minuty kary)
 • czerwona kartka (zawodnik opuszcza parkiet i nie może go nikt zastąpić do końca meczu).
 • dwie żółte kartki dla jednego zawodnika podczas tego samego meczu skutkują otrzymaniem czerwonej kartki. (zawodnik opuszcza parkiet, po dwóch minutach może zastąpić go inny gracz)
 • Bramkarz nie może łapać piłki celowo do niego zagranej nogą przez zawodnika z jego drużyny.
 • Bramkarz nie może łapać piłki wprowadzonej z autu przez zawodnika z jego drużyny.
 • Piłka rzucona przez bramkarza na ziemię musi być wprowadzona do gry, nie może on ponownie złapać jej w ręce.
 • Bramkarz w polu bramkowym podczas interwencji jest nietykalny (pole ograniczone ciągłą linią).
 • Bramka nie może być uznana, jeśli bramkarz drużyny atakującej rzuca lub rozmyślnie uderza (piąstkuje) ręką lub ramieniem piłkę z własnego pola karnego i jest ostatnim zawodnikiem zagrywającym piłkę.
 • Liczba zmian zawodników jest nieograniczona.
 • Mur z zawodników blokujących strzał na bramkę podczas wykonywania zagrania musi być odsunięty na 4m od położenia piłki lub na odległość odmierzoną czterema krokami przez sędziego prowadzącego zawody.
 • Zabronione jest atakowanie rywala wślizgiem.
 • Zawodnik blokujący wybicie rzutu rożnego musi stać w odległości 4 m. od piłki.
 • Za czwarte oraz każde następne przewinienie jednej z drużyn w meczu, drużynie przeciwnej przysługuje tzw. rzut karny przedłużony. Bramkarz ma prawo przy karnym przedłużonym wyjść do czerwonej linii – ok. 1 metr od linii bramkowej. Rzut karny przedłużony może być wykonany jedynie bezpośrednio uderzając w kierunku bramki. Nie można podawać piłki.
 • Stosujemy system fauli akumulowanych. Sędzia w przypadku prawa korzyści przy przewinieniu może puścić grę przy jednoczesnym odnotowaniu przewinienia.
 • Wprowadzenie piłki do gry z autu, rzutu rożnego lub innego stałego fragmentu gry musi nastąpić nie później niż po 6 sekundach. W przeciwnym wypadku stały fragment gry jest przydzielany drużynie przeciwnej.
 • Przy wykonywaniu rzutów wolnych jest możliwość bezpośredniego zdobycia bramki. Wyjątkiem jest rzut z autu.
 • Sędzia zobowiązany jest do prowadzenia zawodów obiektywnie, na najwyższym poziomie fachowym, z bezwzględnym przestrzeganiem etyki sportowej, sumiennie i obiektywnie, zgodnie z duchem przepisów gry w piłkę nożną.
 • Sędzia jest nietykalny, każdy czyn naruszający jego imię będzie surowo karany.
 • Jeżeli drużyna grająca w osłabieniu (po otrzymaniu kary minutowej) straci bramkę, zawodnik zawieszony może powrócić do gry. Przepis ten nie dotyczy kary czerwonej kartki.
 • Obowiązuje obuwie przeznaczone do gry na hali. Jeżeli sędzia stwierdzi, że zawodnik ma na sobie przedmioty, które w myśl przepisów gry są niedozwolone to powinien nakazać ich usunięcie. Niewykonanie zarządzenia sędziego powoduje niedopuszczenie zawodnika do gry.
 • W czasie trwania zawodów, przed ich rozpoczęciem, jak również po ich zakończeniu, zawodnicy oraz inne osoby towarzyszące drużynie, zobowiązani są do przestrzegania zasad sportowego zachowania oraz do odnoszenia się z należytym szacunkiem do wszystkich uczestników zawodów, a szczególnie do zawodników przeciwnej drużyny, sędziów oraz publiczności.
 • Niesportowe zachowanie, a w szczególności zachowania agresywne w trakcie meczu skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.
 • Zawodnicy rezerwowi nie biorący udziału w grze są w jednakowy sposób traktowani jak zawodnicy z pola. Sędzia w przypadku naruszenia regulaminu przez zawodnika rezerwowego może nakładać kary stosowne od zaistniałej sytuacji (interpretacja własna sędziego).

Nagrody:

 • Dla zespołów, które w końcowej klasyfikacji zajmą:
 • I miejsce: puchar, medale, bon na stroje
 • II miejsce: puchar, medale, bon na stroje
 • III miejsce: puchar, medale, bon na stroje
 • Organizator prowadzi klasyfikację na ,,Najlepszego strzelca” oraz „Najlepszego bramkarza” i na koniec turnieju zostaną im wręczone nagrody. Niestety z uwagi że drużyny, które rozegrają tylko 3 mecze grupowe mogą mieć najmniej straconych bramek do klasyfikacji najlepszego bramkarza brani będę tylko pod uwagę Ci co będą grali w półfinałach. Do klasyfikacji najlepszego strzelca są brani wszyscy zawodnicy.

Sprawy ogólne:

 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób chorych oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie rozgrywania konkurencji. Zawodnicy nie będą ubezpieczeni przez organizatora i ta kwestia leży tylko i wyłącznie w ich interesie.
 • Wskazane jest, aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniom lekarskim, stwierdzającym ich dobry stan zdrowia pozwalający na udział w tych rozgrywkach. Za niewykonanie powyższych zobowiązań i wynikające z tego wypadki wraz z ich prawnymi konsekwencjami odpowiedzialność spada na uczestników reprezentujących dany zespół.
 • Obowiązuje całkowity zakaz gry pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Zabronione jest spożywanie jakiegokolwiek alkoholu na terenie szkoły.
 • Kwestie sporne oraz nieokreślone w regulaminie rozstrzygają organizatorzy w oparciu o regulamin PZPN.
 • Drużyny są zobowiązane do utrzymania porządku na boisku. Po meczu powinni uprzątnąć wszystkie śmieci pozostawione po sobie.
 • Niniejszy regulamin jest jedyną podstawą rozgrywek „DUALTECH WISŁA CUP”.. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie organizatorowi, który ma prawo dokonywać jego zmian. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy dyscyplinarne PZPN.

Wszelkie opłaty związane z turniejem są przyjmowane przelewem na konto:
Klub Sportowy Wisła Dziecinów

38 1020 1055 0000 9102 0378 8635

w tytule proszę wpisać: darowizna na cele statutowe NAZWA DRUŻYNY

DRUŻYNY ROZPOCZYNAJĄCE ROZGRYWKI I UCZESTNICZĄCE W
TURNIEJU FUTSALU W PEŁNI AKCEPTUJĄ REGULAMIN I BIORĄ POD UWAGĘ SANKCJE WYNIKAJĄCE Z NIE PRZESTRZEGANIA REGULAMINU